Arquivo da categoría: Transparencia

CONTAS GRUPO MUNICIPAL 2017 E DOAZÓN A SERVIZOS SOCIAIS

Tal e como fixemos hai un ano, ao pecharse as contas do exercicio anterior, presentamos aquí os nosos números.

A día de hoxe, Somos Maioría Vilagarcía de Arousa pode presumir de ser o único grupo político municipal que presentou as súas contas publicamente e que llas remitiu ao Departamento de Intervención do Concello para que queden convenientemente fiscalizadas.

Así, o pasado día 19 de marzo, realizouse o rexistro do balance anual do exercicio 2017 de maneira telemática e aquí tedes a documentación presentada, así como o xustificante da súa presentación no Rexistro Telemático do Concello:

Por outra parte, tal e como manifestamos previamente e xa fixemos co diñeiro percibido en exercicios anteriores, no Grupo Político Municipal de Somos Maioría Vilagarcía de Arousa (PDDdG), non estamos conformes co feito de que mensualmente os grupos políticos recibamos 7.500€ (PSdG-PSOE: 2.700€; PP: 2.400€; EU-SON: 900€; BNG: 900€ e Somos Maioría: 600€), o que suma un total de 90.000€ anuais, polo que unha vez descontados os gastos de mantemento que nos aplica a entidade bancaria na que temos a conta, decidimos devolverlle ese diñeiro á cidadanía de Vilagarcía de Arousa en forma de doazón ao Concello coa condición de que se destinen os cartos a aumentar as partidas de Emerxencia da Concellería de Servizos Sociais. Para nós, unha vez pechado o exercicio económico anual, ese diñeiro débeselle devolver ao pobo.

Somos Maioría segue defendendo a idea de que cun despacho no Concello, suficientemente equipado para realizar o traballo de atención á veciñanza e non tendo outros gastos eventuais, a nosa asignación debe volver ao Concello e ter un destino moito máis xusto: axudar a cubrir as necesidades da cidadanía.

Por todo isto é polo que, unha vez pechado o exercicio 2017, o día 22 de marzo procedemos a realizar unha transferencia ao Concello, e polo tanto ás cidadás e aos cidadáns de Vilagarcía de Arousa, devolvendo 7.134,20€.

Aquí tedes a documentación xustificativa da operación e do seu rexistro no Concello:

Como podedes ver, Somos Maioría segue sendo transparente e consecuente coas súas decisións, polo que os cartos que non se empregaron devólvense ao Concello pois consideramos que é moi necesario destinalos a aumentar as partidas de emerxencia da Concellería de Servizos Sociais.

 

ESTADO DE CONTAS DO GRUPO MUNICIPAL E NÓMINAS DO CONCELLEIRO

06.VI.2019

Unha vez máis, achegámosvos os documentos correspondentes ás achegas que o Concello de Vilagarcía de Arousa lle realiza mensualmente ao noso Grupo Político Municipal para gastos de mantemento, así como as nóminas que o noso concelleiro percibe en concepto de dietas pola súa participación nas sesións plenarias e nas comisións informativas.

Por razóns que non coñecemos, recibimos a achega correspondente ao mes de marzo pero non a de febreiro, pero como a intención segue sendo devolver ata o último céntimo unha vez pechado o presente mandato, imos proceder á devolución dos 1.200 € existentes a día de hoxe na nosa conta e pechar a mesma.

Polo que respecta ás nóminas do concelleiro de Somos Maioría, Gaspar Somoza, achéganse as dúas últimas, correspondentes aos meses de abril e maio.

Está  a piques de rematar este mandato 2015-2019, e con el o exercicio político de Somos Maioría no Concello de Vilagarcía de Arousa. Para iso, o vindeiro mércores 12 de xuño vai ter lugar un pleno extraordinario no que se procederá á aprobación da última acta do pleno ordinario de maio, polo que aínda se vai achegar a última nómina do noso concelleiro, o único de toda a Corporación Municipal que foi completamente transparente e que fixo públicas durante todo este mandato as súas nóminas.

XUSTIFICANTES ANTERIORES

15.IV.2019

Coma cada mes, achéganse os datos económicos da nómina percibida polo noso concelleiro en concepto de dietas por asistencia a plenos e comisións informativas, correspondente nesta ocasión ao mes de marzo pasado.

Así mesmo, achégase tamén o xustificante da transferencia mensual de 600€ que realiza o Concello de Vilagarcía de Arousa para gastos de mantemento do Grupo Político Municipal. Tras a devolución realizada o mes pasado, agora mesmo a nosa conta bancaria presenta un saldo positivo por eses mesmos 600€. Como xa se adiantou, ao peche do presente mandato 2015-2019 realizarase unha nova devolución para pechar a conta bancaria e reintegrarlle á cidadanía de Vilagarcía de Arousa un diñeiro que percibimos como grupo político e co que non estamos de acordo.

11.III.2019

Recibidos os xustificantes da nómina percibida polo noso oncelleiro en concepto de dietas por asistencia a plenos e comisións informativas, achégansevos coma cada mes para que poidades comprobar que Somos Maioría, cando fala de transparencia, faino facendo públicos os números do Grupo Político Municipal e do diñeiro que percibe o seu concelleiro.

Nesta ocasión, achégasevos a nómina de febreiro:

Igualmente, como facemos cada mes, subimos a esta páxina o xustificante da achega que o Concello de Vilagarcía de Arousa lle fai ao noso Grupo Político Municipal, que nesta ocasión corresponde ao mes de decembro de 2018.

Con esta achega mensual de 600€ damos por pechado o curso económico 2018, polo que, como levamos facendo desde o comezo do mandato, imos facer unha doazón ao Concello porque entendemos que dita cantidade de diñeiro é desorbitada e segue sendo a nosa vontade que ese diñeiro lle sexa reintegrado a quen o paga cos seus impostos, é dicir, a cidadanía de Vilagarcía de Arousa. Polo tanto, axiña se vai realizar a doazón anual ao Concello.

A día de hoxe, a nosa conta bancaria presenta un saldo positivo de 7.023,00€.

 

05.II.2019

Unha vez recibidos os xustificantes pertinentes, como é costume, publícanse nesta páxina as nóminas das percepcións que recibe o noso concelleiro pola súa asistencia a plenos e comisións informativas. Nesta ocasión as nóminas correspóndense cos meses de decembro de 2018 e de xaneiro de 2019.

Do mesmo xeito, achéganse os xustificantes das dúas últimas achegas percibidas polo Grupo Político Municipal de Somos Maioría (PDDdG) en concepto de gastos de mantemento e que, como xa sabedes, ascenden a 600 € mensuais. Con estas dúas últimas achegas, que se corresponden cos meses de outubro e de novembro de 2018, o saldo actualmente na nosa conta é de 6.423,00€.

20.XII.2018

   Unha vez máis, achéganse os datos polo miúdo da nómina percibida polo noso representante pola súa asistencia a plenos e comisións informativas. Desta volta, a correspondente ao mes de novembro. Igualmente, achégase o documento xustificativo da achega que lle realiza o Concello de Vilagarcía de Arousa ao noso Grupo Político Municipal, que na conta bancaria actualmente presenta un saldo positivo de 4.663,20€.

19.XI.2018

     Coma cada mes, aquí vos deixamos os datos económicos dos ingresos que percibe o noso concelleiro en concepto de dietas por asistencia a plenos e comisións informativas.  Neste caso, a nómina corresponde ao mes de outubro:

Volvemos deixar tamén para a vosa información o documento do ingreso que o Concello de Vilagarcía realiza na nosa conta bancaria para os gastos de mantemento do noso Grupo Político Municipal. A día de hoxe, dita conta ofrece un balance positivo de 4.663,20 €, tras a achega do Concello correspondente ao mes de agosto -última polo de agora-, aínda que xa foi subida con anterioride.

 

NÓMINAS E ACHEGAS ANTERIORES

Con algo de atraso esta vez, pero velaquí tedes toda a información económica sobre as achegas municipais que recibe o noso Grupo Político por parte do Concello de Vilagarcía, así como as nóminas que percibe o noso concelleiro en concepto de dietas pola súa asistencia a plenos e comisións informativas.

No tocante ás achegas do Concello ao noso Grupo Político Municipal, (meses de xuño, xullo e agosto) co ingreso das mesmas, a conta bancaria ofrece un balance positivo de 4.663,20 €.

Un mes máis, achéganse as copias correspondentes á nómina que percibiu o noso concelleiro polas dietas que recibe por asistir aos plenos e ás comisións informativas (mes de xullo de 2018) e o documento xustificativo da achega que realiza o Concello de Vilagarcía de Arousa para gastos de mantemento do noso Grupo Político Municipal (maio 2018). Con esta nova achega de 600€, a conta ofrece un balance positivo de 2.863,20€.

Como é costume, achéganse copias das nóminas do noso Concelleiro, en concepto das dietas que percibe pola súa asistencia a plenos e comisións informativas, así como o documento xustificativo da achega mensual do Concello de Vilagarcía de Arousa ao Grupo Político Municipal de Somos Maioría (PDDdG). As nóminas corresponden ás dos meses de maio e de xuño, que por erro non se recibiron con anterioridade.

 

Do mesmo xeito, achéganse os documentos xustificativos do ingreso na nosa conta por parte do Concello de Vilagarcía de Arousa das achegas mensuais para gastos de mantemento, correspondentes aos meses de marzo e de abril deste presente ano.

A día de hoxe, a conta bancaria presenta un saldo positivo de 2.365,20€

DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS ANTERIORES

Un mes máis, achegámovos copia da nómina do noso Concelleiro, en concepto das dietas percibidas por asistencia a plenos e comisións informativas, así como o documento xustificativo da achega mensual do Concello de Vilagarcía de Arousa ao noso Grupo Político Municipal para gastos de mantemento do mesmo. O saldo actual na conta bancaria ascende a 1.200€.

 

Como é costume, achégase copia da nómina percibida por Gaspar Somoza, Concelleiro de Somos Maioría, en concepto de dietas por asistencia a plenos e comisións informativas, neste caso correspondente ao mes de marzo.

Ademais, deixámosvos aquí tamén a copia do documento xustificativo do ingreso por parte do Concello de Vilagarcía dos 600€ mensuais que o noso grupo municipal percibe para gastos de mantemento correspondentes ao mes de xaneiro do presente ano.

O saldo actual na conta bancaria ascende a 600€, despois da doazón para aumentar as partidas de emerxencia da Concellería de Servizos Sociais que fixemos o mes pasado e coa que se lle devolveron ao Concello os cartos percibidos durante todo o ano anterior.

Coma sempre, deixámosvos aquí a copia da nómina percibida polo noso concelleiro en concepto de dietas por asistencia a plenos e comisións informativas correspondente ao mes de febreiro de 2018. Do mesmo xeito, subimos tamén o xustificante do ingreso que nos fai o Concello de Vilagarcía de Arousa para gastos de mantemento do noso Grupo Político Municipal.

Cómpre destacar que con este último ingreso, correspondente ao mes de decembro de 2017, podemos dar por pechado o exercicio anual, polo que o noso seguinte movemento será realizar unha doazón ao Concello, como xa fixemos o ano pasado, coa cantidade percibida durante todo ese ano, unha vez descontados os gastos de mantemento da conta que puntualmente nos realiza na conta a propia entidade bancaria.

Así, procederemos a reintegrar no Concello, coa condición de que se destine integramente para a Partida de Emerxencias da Concellería de Servizos Sociais, a cantidade de 7.134,20€.

Achéganse, como é costume, a nómina do noso concelleiro (correspondente a xaneiro de 2018) en concepto de dietas por asistencia a plenos e comisións informativas, así como os xustificantes dos ingresos que o Concello de Vilagarcía de Arousa realiza na nosa conta bancaria (meses de outubro e novembro de 2017). Tras estas últimas achegas, o saldo en dita conta ascende a 6.534,20€.

NÓMINAS E ACHEGAS ANTERIORES

Recibidas as dúas últimas nóminas percibidas polo noso concelleiro en concepto de asistencia a plenos e comisións informativas, achegámosvos copia das mesmas, así como do documento xustificativo do último ingreso realizado polo Concello de Vilagarcía de Arousa na conta bancaria do Grupo Municipal, correspondente ao mes de setembro. Despois de dito ingreso e descontados dous cargos feitos pola propia entidade bancaria en concepto de comisión de mantemento (-29.00€) e de administración (-3,00€), a conta presenta un balance positivo de 5.334,20€.

10.738,49€

10.738,49€, esa é a cantidade que a nosa formación lle devolve ao Concello de Vilagarcía de Arousa en forma de doazón para que se AMPLÍE A PARTIDA DE AXUDAS DE EMERXENCIA DA CONCELLERÍA DE SERVIZOS SOCIAIS.

Onte, algúns membros da nosa formación deron unha rolda de prensa para facer público o noso xesto para así cumprir coa decisión tomada en asemblea e coa esperanza de que algún outro grupo político tome medidas semellantes.

Cómpre lembrar que Somos Maioría ingresa ao mes 600€ por ter un único concelleiro, pero os demais grupos ingresan cantidades que multiplican proporcionalmente esta cifra (BNG 900€, EU 1.200€, PP 2.400€ e PSdG-PSOE 2.700€). Todo iso suponlles ás arcas municipais, que nos encargamos de encher todas e todos, a impoñente cifra de 7.800€ ao mes.

Se nos paramos a pensar, todos os grupos municipais temos á nosa disposición no Concello de Vilagarcía de Arousa un despacho totalmente equipado (teléfono, conexión á Internet, todos os consumibles, etc.) polo que non entendemos que se teñan que dedicar tales cantidades aos Grupos Políticos Municipais.

Estes son os documentos que se presentaron no Rexistro Xeral do Concello xustificando a transferencia bancaria e solicitando que se destine o diñeiro a AMPLIAR A PARTIDA DE AXUDAS DE EMERXENCIA DA CONCELLERÍA DE SERVIZOS SOCIAIS.

Agora, só nos queda esperar que cunda o exemplo…

 

PRIMEIRO ANO DO GRUPO MUNICIPAL DE SOMOS MAIORÍA

SOMOS MAIORIA PDD CO 55X55mm

Cúmprese este 13 de xuño un ano desde que Somos Maioría forma parte da Corporación Municipal de Vilagarcía de Arousa e é o momento de facer balance do mesmo, polo que se ofrece nesta entrada, en cumprimento do noso Código Ético, a publicación das nóminas percibidas polo noso concelleiro, Gaspar Somoza, pola súa asistencia ás distintas sesións plenarias e ás correspondentes comisións informativas previas ás mesmas.

Aproveitamos para volver denunciar que nos parece un gasto excesivo cargado á cidadanía que cada comisión informativa previa aos plenos (e que normalmente teñen unha duración máxima de dez ou quince minutos) se remunere coa mesma cantidade cós plenos. Reiteramos a proposta que fixemos desde a nosa chegada á Corporación Municipal: se cada pleno pode estar precedido de catro comisións informativas, non ten sentido que cada unha delas lles custe ás cidadás e aos cidadáns de Vilagarcía de Arousa máis ca unha cuarta parte do que lles custa un pleno.

NÓMINA OUTUBRO 2015

Nómina Gaspar Somoza outubro 2015

A cantidade de 770 € á que se fai referencia no apartado de retencións refírese ao cobro por transferencia realizado por decreto da Alcaldía correspondente aos cobros por asistencia a plenos e comisións dos meses de xuño, xullo e agosto. Os documentos que acreditan tal cobro son:

Retribucións xuño 2015

Retribucións xullo 2015

Retribucións agosto 2015

NÓMINA NOVEMBRO 2015

Nómina Gaspar Somoza novembro 2015

NÓMINA DECEMBRO 2015

Nómina Gaspar Somoza decembro 2015

NÓMINA XANEIRO 2016

Nómina Gaspar Somoza xaneiro 2016

NÓMINA FEBREIRO 2016

Nómina Gaspar Somoza febreiro 2016

NÓMINA MARZO 2016

Nómina Gaspar Somoza marzo 2016

NÓMINA ABRIL 2016

Nómina Gaspar Somoza abril 2016

NÓMINA MAIO 2016

Nómina Gaspar Somoza maio 2016

     En total, o noso concelleiro percibiu neste primeiro ano de exercicio a cantidade bruta de 3.630 €.

     Pola súa parte, Somos Maioría percibiu durante todo este exercicio unhas cantidades mensuais en concepto de achegas para gastos do Grupo Municipal.

     Igualmente, criticamos que estas cantidades son excesivas, pois no despacho que ten o noso grupo na Casa do Concello temos un teléfono e un ordenador con internet, polo que os gastos propios do grupo son mínimos.

    Cómpre destacar ademais que as achegas ao noso grupo ascenden a 600 euros mensuais porque os grupos municipais teñen asignada una cantidade fixa de 300 euros, aos que se suman outros 300 por cada concelleira ou concelleiro que teñan na Corporación Municipal. Así as cousas, é fácil calcular que os demais grupos municipais da corporación aínda lle supoñen á cidadanía un gasto moito máis elevado.

    Agora mesmo o saldo na nosa conta é de 5.400 €, dos cales aínda non se investiu ningunha cantidade.

25 novembro 2015 1200 euros

25 novembro 2015 600 euros

30 decembro 2015 600 euros

4 febreiro 2016 600 euros

29 febreiro 2016 600 euros

1 abril 2016 600 euros

21 abril 2016 600 euros

30 maio 2016 600 euros

    Por último, tal e como nos comprometemos no noso Código Ético, desde o primeiro momento rexeitamos os privilexios dos que gozan as concelleiras e concelleiros desta Corporación. Non admitimos nin unha soa invitación a ningún acto con reserva de entradas por parte do Concello. En moitos festivais, obras de teatro, concertos, etc. que organiza ou nos que colabora o Concello de Vilagarcía resérvanse entradas para os membros da Corporación e rexeitáronse todas e cada unha delas. Non entendemos que as concelleiras e os concelleiros deban gozar dese tipo de privilexios e naqueles casos nos que o noso concelleiro acudiu a algún deses actos fíxoo sempre a título particular e pagando a súa entrada.

Por último, cómpre destacar tamén que se agradeceron, como non podía ser doutro xeito, as invitacións das distintas asociacións veciñais e culturais a calquera acto de índole relixiosa, se ben se rexeitaron en base ao cumprimento do noso ideario político. Naqueles casos nos que o convite transmitido polo Departamento de Protocolo do Concello incluíu un contacto da asociación que organizaba, comunicouse persoalmente por parte do noso concelleiro o rexeitamento á súa participación nese tipo de actos.

Ingresos Grupo Municipal Somos Maioría

Para cumprir co principio de transparencia publicamos o percibido ata agora polo Grupo Político Municipal de Somos Maioría (PDDdG). A día de hoxe, a conta presenta un saldo de 2.400 €.

Ingresos Grupo Municipal outubroIngresos Grupo Municipal xullo e agostoIngresos Grupo Municipal setembro

 

Xa nos manifestamos no pleno organizativo contra as subidas das aportacións para gastos de sostemento dos grupos políticos porque sabiamos da existencia de locais para a oposición. Despois soubemos que estes estaban equipados con material do concello (ordenador, teléfono…). Ultimamente soubemos que tamén o concello repón o material de oficina (tinta de impresora, papel…). Finalmente, informóusenos de que nunca o Pleno do Concello de Vilagarcía de Arousa solicitou a contabilidade dos grupos municipais.

Somos Maioría Vilagarcía deberá decidir en asemblea que convocará en próximas datas que fai coa súa asignación. Mentres tanto informamos:

Cada corporación decide o importe total a repartir entre os grupos políticos que a integran. A lei esixe a cada grupo que leve unha contabilidade da asignación que ademais terá que pór a disposición do pleno da corporación cando este a solicite.

A Intervención municipal só pode fiscalizar tales achegas se o pleno así o establece.

Como a contabilidade a leva o propio grupo e só a mostra ao pleno cando este o pide, a contabilidade municipal só rexistra as saídas de fondos aos grupos pero non ten os xustificantes do destino dado polo grupo aos fondos. Débeo ter rexistrado e arquivado o grupo pero só a disposición do pleno. Polo tanto, esta contabilidade dos grupos non se integra na conta xeral que cada ano debe aprobar a corporación e, así mesmo, o Tribunal de Contas, que coñece a conta xeral, non as fiscaliza.

En canto ao destino destas asignacións, a regulación establece que deben destinarse á realización dos gastos de funcionamento do grupo, non podendo empregarse no pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo do Corporación, nin tampouco na adquisición de bens que poidan constituír activos fixos. Os propios concelleiros do grupo non poden percibir cantidades destas asignacións. Ademais, tampouco poden servir ao financiamento dos respectivos partidos políticos nin a fundacións ou outras entidades vinculadas ao partido político.

Aquí podedes ver a acta do pleno ordinario de setembro onde se aprobaron estas asignacións:

Acta