Arquivo da categoría: Mocións

MOCIÓN DE SOMOS MAIORÍA SOBRE O SERVIZO DE PUBLICACIÓNS DO CONCELLO

Na sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de novembro, celebrada este pasado xoves 24, saíu aprobada por unanimidade a moción presentada polo noso grupo na que se solicitaba que o Concello de Vilagarcía de Arousa volvese poñer en marcha o seu Servizo de Publicacións. Achégase o texto da moción que defendeu o noso concelleiro.

MOCIÓN PARA A RECUPERACIÓN POR PARTE DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA DO SEU SERVIZO DE PUBLICACIÓNS

Son moitas as persoas veciñas de Vilagarcía de Arousa que dispoñen dun potencial literario enorme pero que pola contra non dispoñen dos medios económicos para lograr que o seu labor se visualice como cómpre. Poetisas, monologuistas, ensaístas, historiadores, etc. merecen un impulso ao seu traballo e que no caso de que non poidan facer fronte ao custo que conleva a publicación da súa obra sexa o Concello quen faga visibles as distintas obras que estas creadoras e creadores poden ofrecernos a todas e a todos.

Desde Somos Maioría Vilagarcía de Arousa (PDDdG), en cumprimento dos ideais manifestados no noso programa electoral no tocante á defensa e promoción da cultura local -defensa e promoción das que as institucións públicas deben ser as primeiras defensoras- solicitamos que o Concello de Vilagarcía de Arousa poña en marcha novamente o seu Servizo de Publicacións, actualmente en estado de letargo.

Entendemos que a contía que pode supoñer a reposición deste servizo non debe ser elevada, pois non habería que botalo a andar partindo de cero, senón simplemente recuperar o seu funcionamento.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Municipal de Somos Maioría Vilagarcía (PDDdG) proponlle ao Pleno da Corporación Municipal o seguinte

ACORDO:

1· O Concello de Vilagarcía de Arousa, a través da súa Concellería de Cultura, procederá á recuperación do Servizo de Publicacións do Concello, para que sirva de plataforma de lanzamento de artistas que, no eido da creación literaria, desenvolven o seu labor na nosa vila.

2· O Servizo de Publicacións do Concello de Vilagarcía de Arousa servirá tamén para lle facer visibles ao público aquelas escolmas de textos que desde distintos colectivos culturais e literarios promoven dos diferentes certames ou encontros que realizan.

3· O Servizo de Publicacións proverá de exemplares das obras editadas aos fondos públicos locais do Concello de Vilagarcía de Arousa.

Resumo da Xestión I: Mocións Presentadas nos Plenos

Moción para a repoboación arbórea en Cornazo, Rodrigo de Mendoza, Praia Compostela e Praza de Abastos: presentada no Rexistro Xeral do Concello o 17 de setembro de 2015 e APROBADA POR UNANIMIDADE no pleno ordinario dese mes.

Moción para a creación de bolsas de axuda a estudantes para o pago de taxas e transporte: presentada o 17 de outubro de 2015 e APROBADA POR UNANIMIDADE cunha pequena modificación tal e como figura na Acta da Sesión Plenaria correspondente, celebrada o día 29 dese mesmo mes:

ACÓRDASE Aprobar a moción presentada polo grupo municipal de Somos Maioría e pór en marcha un programa de axudas para o pagamento de taxas académicas e transporte para estudantes universitarios e tamén de transporte para estudantes de Formación Profesional da nosa localidade que teñan que desprazarse en transporte público aos seus centros de ensino.

Cómpre destacar que no pleno do mes de maio houbo unha proposta de modificación de crédito por parte do grupo de goberno que incluía unha partida económica para este mesmo fin.

Moción conxunta co BNG e EU-Son para a adhesión do Concello de Vilagarcía de Arousa á proposta realizada desde a Mesa Pola Normalización Lingüística de adscrición do Concello ao compromiso coa Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas, presentada o 17 de febreiro de 2016 e que foi aprobada polos 13 votos a favor de Somos Maioría, BNG, EU-Son, PSdG-PSOE e os 7 votos en contra do Partido Popular.

Moción para a celebración dunha homenaxe en memoria dos aviadores falecidos o 8 de setembro de 1976 no Monte Xiabre, presentada o 20 de xuño por petición da Asociación Veciñal Santiago de Afora de Trabanca Sardiñeira e acordada tamén coa Asociación de Veciños de Guillán, que interviñeron no pleno. Na moción, APROBADA POR UNANIMIDADE, incluíuse un terceiro punto nos acordos:

O Concello de Vilagarcía de Arousa colaborará no financiamento dun documental sobre o accidente do día 8 de setembro de 1976 no Monte Xiabre, en proceso de elaboración no momento de aprobación desta moción.

Moción contra o uso do glifosato no Concello de Vilagarcía de Arousa, que se presentou o 15 de xullo e que se APROBOU POR UNANIMIDADE no pleno do día 28 dese mesmo mes. A moción redactouse en base a unha iniciativa que presentou no Parlamento Galego a deputada do Grupo Mixto Mónica Fernández. Dita proposta deriva de iniciativas populares e de carácter ecoloxista que están circulando polas redes.

MOCIÓNS DE SOMOS MAIORÍA APROBADAS NESTA LEXISLATURA

Foron tres as mocións presentadas polo Grupo Municipal de Somos Maioría nesta lexislatura, todas aprobadas nas correspondentes sesións plenarias.

A primeira destas mocións facía referencia á repoboación arbórea en distintas partes da nosa vila para intentar recuperar a masa arbórea tallada de maneira salvaxe polo goberno anterior.

A moción, que se aprobou por unanimidade das concelleiras e concelleiros de todos os grupos municipais, é a seguinte:

GRUPO MUNICIPAL DE SOMOS MAIORÍA VILAGARCÍA

(PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DIRECTA DE GALICIA)

Gaspar Antonio González Somoza, concelleiro e voceiro do Grupo Municipal de Somos Maioría Vilagarcía (PDDdG), ao abeiro do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, desexa propoñer para a súa consideración por parte do Pleno Municipal de Vilagarcía de Arousa a seguinte moción:

MOCIÓN PARA A REPOBOACIÓN ARBÓREA EN CORNAZO, RODRIGO DE MENDOZA, PRAIA COMPOSTELA E PRAZA DE ABASTOS

Vivimos un momento no que cada día que pasa son máis necesarias as árbores que compensen a polución que producimos, a unha escala moi grande. Malia iso todo, ante esta necesidade de rexenerar zonas verdes, semella que a repoboación arbórea é un tema pendente que se vai deixando pasar ano tras ano. Cómpre darlle a Vilagarcía de Arousa unha nova fonte de osíxeno e non se pode seguir deixando que pase o tempo.

Pola contra, durante os últimos anos procedeuse ao arrincado das árbores en distintas partes de Vilagarcía. Concretamente, na zona próxima á Praza de Abastos pegada ao Río do Con, naqueles sitios onde había árbores plantadas elimináronse estas e enchéronse os ocos con formigón na meirande parte dos casos. Igualmente, na remodelación da rúa Rodrigo de Mendoza elimináronse as árbores e hoxe aquilo é unha rúa na que hai bancos, hai uns maceteiros, pero as árbores que fagan un pouco de sombra desapareceron. Na Praia de Compostela, talláronse árbores -nalgúns casos de enorme valor botánico- e enchéronse tamén os ocos con formigón para aumentar as prazas de aparcamento. Do mesmo xeito, no aberto próximo á Igrexa de San Pedro de Cornazo realizouse un labor de asfaltado por parte da Deputación de Pontevedra e agora mesmo esa zona presenta a imaxe dunha chaira de asfalto sen ningunha árbore que lles dea algo de sombra, por exemplo, aos elementos deportivos que se instalaron na zona máis alta de toda esa área, concretamente pegada á estrada que baixa desde a Igrexa.

Seguindo o programa electoral co que se presentou a nosa formación ás eleccións do pasado 24 de maio, o noso modelo de vila pretende, entre outras moitas características, alcanzar a sustentabilidade ambiental, e iso inevitablemente pasa polo repoboamento de todas aquelas árbores retiradas.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Municipal de Somos Maioría Vilagarcía (PDDdG) propón que se realicen as seguintes accións de humanización nesas zonas anteriormente mencionadas, coa:

· Reposición de árbores iguais ás que existían na zona entre o Río do Con e a Praza de Abastos e das que unicamente quedan uns exemplares.

· Incorporación de árbores na rúa Rodrigo de Mendoza que permitan establecer unhas zonas de sombra á beira do río.

· Recuperación dos exemplares das distintas especies eliminadas na Avenida Rosalía de Castro, na zona pegada á Praia de Compostela.

· Humanización dos arredores do aberto próximo á Igrexa de San Pedro de Cornazo co levantamento do asfalto nalgunhas zonas do mesmo e coa plantación de árbores autóctonas galegas. Neste caso, de maneira directa por parte do Concello se son terreos municipais, ou mediante a realización das xestións oportunas para dita humanización no caso de que sexan propiedade doutras institucións.

O goberno local comentou no seu momento que xa tiña unha partida económica reservada para realizar labores de repoboamento arbóreo, se ben aínda estamos á espera de que cumpran o acordado.

A segunda moción foi a que solicitaba a creación dunhas bolsas de axuda económica a estudantes e foi tamén aprobada por unanimidade. O texto da nosa moción era o seguinte:

GRUPO MUNICIPAL DE SOMOS MAIORÍA VILAGARCÍA

(PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DIRECTA DE GALICIA)

Gaspar Antonio González Somoza, concelleiro e voceiro do Grupo Municipal de Somos Maioría Vilagarcía (PDDdG), ao abeiro do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, desexa propoñer para a súa consideración por parte do Pleno Municipal de Vilagarcía de Arousa, na súa sesión ordinaria de outubro de 2015, a seguinte moción:

MOCIÓN PARA A CREACIÓN DE BOLSAS DE AXUDA A ESTUDANTES PARA O PAGO DE TAXAS E TRANSPORTE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Son moitas as dificultades económicas que como consecuencia da crise están a pasar moitas familias do noso Concello. Vilagarcía de Arousa encabeza a taxa de risco de exclusión social na provincia cun 30,33%. O número de familias sen ningún tipo de ingreso neste ano 2015 incrementou en máis de cen con respecto ao ano 2014 e contabilízanse máis de 600. Así mesmo, no primeiro semestre deste ano contabilizábanse mais de mil cincocentas familias con todos os seus membros activos en situación de desemprego. En canto ao PIB, a media por habitante en Vilagarcía de Arousa é notablemente inferior á media galega (15.951 € por veciña/o, mentres que no conxunto de Galiza se sitúa en 19.599 €).

Como consecuencia desta situación moitos dos nosos mozos e mozas ou ben tiveron que abandonar os seus estudos ou teñen serias dificultades para continualos. O aumento das taxas universitarias xunto co recorte das bolsas aumentan esas dificultades.

Atender a demanda do estudantado matriculado en centros públicos que se encontre con dificultades para comezar ou continuar os estudos por causas económicas é unha necesidade que se debe abordar xa para este curso 2015/16. O obxectivo é compensar as desigualdades e garantir a igualdade efectiva de oportunidades para que ningún nin ningunha estudante do noso Concello abandone a universidade por motivos económicos.

Falamos dunha axuda co fin de facer efectivo o principio de igualdade no exercicio do dereito á educación post-obrigatoria en relación coas persoas que se encontren en situacións desfavorables, unha axuda que proporcione os recursos económicos e os apoios precisos.

Seguindo o programa electoral co que se presentou a nosa formación ás eleccións do pasado 24 de maio, queremos marcar as prioridades do gasto municipal para mellorar a vida de todas e todos nós.

Por todo iso, o Grupo Municipal de Somos Maioría (PDDdG) proponlle ao Pleno do Concello de Vilagarcía de Arousa a adopción do seguinte

ACORDO:

O goberno municipal porá en marcha un programa de axudas para o pagamento de taxas académicas e transporte para estudantes universitarios e de Formación Profesional da nosa localidade que teñan que desprazarse en transporte público aos seus centros de ensino.

Por último, o noso grupo presentou conxuntamente cos grupos municipais de EU-Son e do BNG unha moción para esixir o cumprimento do estipulado na Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas, co seguinte texto:

GRUPO MUNICIPAL DE SOMOS MAIORÍA VILAGARCÍA

(PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DIRECTA DE GALICIA)

Gaspar Antonio González Somoza, concelleiro e voceiro do Grupo Municipal de Somos Maioría Vilagarcía (PDDdG), ao abeiro do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, desexa propoñer para a súa consideración por parte do Pleno Municipal de Vilagarcía de Arousa a seguinte moción:

MOCIÓN PARA A ADHESIÓN DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA Á PROPOSTA REALIZADA DESDE A MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Desde Somos Maioría Vilagarcía de Arousa (PDDdG), en cumprimento dos ideais manifestados no noso programa electoral no tocante á defensa e promoción da lingua galega nas institucións públicas, solicitamos que o Concello de Vilagarcía de Arousa se sume ao compromiso coa Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas tal e como o propón a Mesa Pola Normalización Lingüística na súa proposta de moción en todos os concellos galegos.

Desde Somos Maioría asumimos todas as peticións que se realizan nesta proposta da Mesa e sumámonos á súa solicitude de cumprimento.

Esta moción conxunta tamén saíu adiante cos 13 votos favorables dos grupos municipais do PSdG-PSOE, EU-Son, BNG e Somos Maioría, malia os sete votos contrarios do Partido Popular.

Moción para a creación de bolsas de axuda a estudantes para o pago de taxas e transporte

Continuando co cumplimento do noso programa electoral. No pleno ordinario do 29 de outubro foi presentada unha moción na que se solicitou a creación dun programa de axudas para pago de taxas académicas e transporte, para estudantes universitarios e de formación profesional da nosa localidade.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Son moitas as dificultades económicas , que como consecuencia da crise, están a pasar moitas familias do noso concello. Vilagarcía encabeza a taxa de risco de exclusión social na provincia cun 30,33%. As familias sen ningún tipo de ingreso neste ano 2015, incrementáronse en mais de cen a respecto do ano 2014, contabilizándose mais de 600. Así mesmo, no primeiro semestre deste ano contabilizábanse mais de mil cincocentas familias con todos os seus membros activos en situación de desemprego. En canto ao PIB, a media por habitante en Vilagarcía é notablemente inferior á media galega (15.951 euros por veciño, mentres que no conxunto de Galiza situase en 19.599 euros).

Como consecuencia desta situación moitos dos nosos mozos e mozas ou ben tiveron que abandonar os seus estudos ou teñen serias dificultades para continualos. O aumento das taxas universitarias xunto co recorte das bolsas aumentan esas dificultades.

Atender a demanda do estudantado, matriculado en centros públicos, que se encontren con dificultades para comezar ou continuar os estudos por causas económicas é unha necesidade que se debe abordar xa para este curso 2015/16.

O obxectivo é compensar as desigualdades, garantindo a efectiva igualdade de oportunidades para que ningún estudante do noso concello abandone a universidade por motivos económicos.

Trátase dunha axuda co fin de facer efectivo o principio de igualdade no exercicio do dereito a educación post- obligatoria en relación cas persoas que se encontren en situacións desfavorables, provendo os recursos económicos e os apoios precisos.

Seguindo o programa electoral co que se presentou a nosa formación ás eleccións o pasado 24 de maio, queremos marcar as prioridades do gasto municipal, para mellorar a vida de todas e todos nós.

Por todo iso, o grupo municipal de Somos Maioría (PDDdG) propón ao pleno do Concello a adopción do seguinte

ACORDO:

O goberno municipal porá en marcha un programa de axudas para pago de taxas académicas e transporte, para estudantes universitarios e de formación profesional da nosa localidade, que teñan que desprazarse a diario en transporte público aos seus centros de ensino .

Moción de repoboación arbórea en distintas zonas de Vilagarcía de Arousa

No pleno ordinario do mes de setembro, que vai ter lugar este xoves 24, o representante do noso grupo municipal vai presentar unha moción na que se solicita que se inicie unha campaña de humanización da nosa vila que comece polo repoboamento con árbores en distintas áreas de Vilagarcía de Arousa.

Isto forma parte do compromiso que adquirimos no noso programa electoral de loitar para que Vilagarcía de Arousa chegue a ser unha vila sustentable.

Se tedes ideas para a presentación de mocións para levalas ao pleno, facédenolas chegar ao noso correo electrónico:

info@vilagarcia.somosmaioria.org

MOCIÓN PARA A REPOBOACIÓN ARBÓREA EN CORNAZO, RODRIGO DE MENDOZA, PRAIA COMPOSTELA E PRAZA DE ABASTOS

Vivimos un momento no que cada día que pasa son máis necesarias as árbores que compensen a polución que producimos, a unha escala moi grande. Malia iso todo, ante esta necesidade de rexenerar zonas verdes, semella que a repoboación arbórea é un tema pendente que se vai deixando pasar ano tras ano. Cómpre darlle a Vilagarcía de Arousa unha nova fonte de osíxeno e non se pode seguir deixando que pase o tempo.

Pola contra, durante os últimos anos procedeuse ao arrincado das árbores en distintas partes de Vilagarcía. Concretamente, na zona próxima á Praza de Abastos pegada ao Río do Con, naqueles sitios onde había árbores plantadas elimináronse estas e enchéronse os ocos con formigón na meirande parte dos casos. Igualmente, na remodelación da rúa Rodrigo de Mendoza elimináronse as árbores e hoxe aquilo é unha rúa na que hai bancos, hai uns maceteiros, pero as árbores que fagan un pouco de sombra desapareceron. Na Praia de Compostela, talláronse árbores -nalgúns casos de enorme valor botánico- e enchéronse tamén os ocos con formigón para aumentar as prazas de aparcamento. Do mesmo xeito, no aberto próximo á Igrexa de San Pedro de Cornazo realizouse un labor de asfaltado por parte da Deputación de Pontevedra e agora mesmo esa zona presenta a imaxe dunha chaira de asfalto sen ningunha árbore que lles dea algo de sombra, por exemplo, aos elementos deportivos que se instalaron na zona máis alta de toda esa área, concretamente pegada á estrada que baixa desde a Igrexa.

Seguindo o programa electoral co que se presentou a nosa formación ás eleccións do pasado 24 de maio, o noso modelo de vila pretende, entre outras moitas características, alcanzar a sustentabilidade ambiental, e iso inevitablemente pasa polo repoboamento de todas aquelas árbores retiradas.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Municipal de Somos Maioría Vilagarcía (PDDdG) propón que se realicen as seguintes accións de humanización nesas zonas anteriormente mencionadas, coa:

· Reposición de árbores iguais ás que existían na zona entre o Río do Con e a Praza de Abastos e das que unicamente quedan uns exemplares.

· Incorporación de árbores na rúa Rodrigo de Mendoza que permitan establecer unhas zonas de sombra á beira do río.

· Recuperación dos exemplares das distintas especies eliminadas na Avenida Rosalía de Castro, na zona pegada á Praia de Compostela.

· Humanización dos arredores do aberto próximo á Igrexa de San Pedro de Cornazo co levantamento do asfalto nalgunhas zonas do mesmo e coa plantación de árbores autóctonas galegas. Neste caso, de maneira directa por parte do Concello se son terreos municipais, ou mediante a realización das xestións oportunas para dita humanización no caso de que sexan propiedade doutras institucións.